می دانی یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی تـعطیــل است …
و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت
باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی دست هایت را زیر سرت بگذاری
به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت بزنی …
در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند …
آن وقت با خودت بگویـی بگذار منتـظـر بمانند.