می خواهی تا آخرین دقیقه ممکن بخوابی، چون خسته ای. اما بالاخره از رختخواب دل کنده و با عجله از منزل راه می افتی. از همان پارکینگ خانه در ترافیک گیر می کنی. ترافیکی که قبلا از سر کوچه شروع می شد. ناگهان یاد نامه الکترونیک یکی از دوستان افتاده و تصمیم می گیری که […]