تابستان را چه گونه گذراندید؟
ما، مثل آن آدم آبی افسرده نبودیم و خودسوزی نکردیم و سفر رفتیم و خوش گذراندیم و نان به نرخ روز خریدیم و خوردیم. چون اجبارا نان به نرخ روز خر هستیم و خیلی هم خر هستیم. در مدرسه ابتدایی هم به همه مان کره خر می گفتند. اکنون هم بی […]