گاهی لازم می‌شود و ممکن است بسی کارآمد باشد که در PowerShell با دستور زیر به زور Resolution نمایش‌گر را تنظیم کرد.

Set-DisplayResolution -Width 1024 -Height 768 -Force

بدیهی است که اعداد نمونه بالا را می‌توان به دلخواه تغییر داد.