مخل موجودی است دو پا که بر اثر فشار زیاد می رنجد.
این موجود که در نواحی ماداگاسکار زیسته و از قوه شامه خاصی برخوردار است از مخزن الاسرار تغذیه کرده و معمولا آن را تا انتها خورده و خالی می کند.
گونه های مختلف این موجود بر اساس طول زبان و قانون دست راست طبقه بندی […]