ای غم ای همدم‬.‫ دست از سر دل بردار‬.
‫
ای شادی یک دم‬،‫ مرهم به دلم بگذار.
دل جای شادی ست‬،‫ از غم شده ام بیزار
.
ای غم بیرون رو این خانه به او بسپار.

با این خانه ی تنگ 
با این پاره ی سنگ
با این دل چه کنم؟ 
این آلوده ی رنگ.
دلااااااا 
‬با‫ل مرا چرا شکستی؟ 
پَر نزدی […]