مخل موجودی است دو پا که بر اثر فشار زیاد می رنجد.
این موجود که در نواحی ماداگاسکار زیسته و از قوه شامه خاصی برخوردار است از مخزن الاسرار تغذیه کرده و معمولا آن را تا انتها خورده و خالی می کند.
گونه های مختلف این موجود بر اساس طول زبان و قانون دست راست طبقه بندی شده و موارد شناخته شده آن تا به امروز در ادامه آمده است:
مخل اریجینال از نوع اصفهانی
مخل گنده از نوع بیگ فوت با استاندارهای بسیار بالا
مخل آزاردهنده خود از نوع بی فکر
مخل جمع و جور از نوع مهندس
مخل احمق از نوع شیرازی
مخل هنری از خطه شیراز
مخل منقرض اصفهانی
مخل سنگین از نوع مزدوج
مخل دست قیچی از خطه انزلی
مخل بسیجی که نیاز به توضیح ندارد
مخل رنجیده از نوع هندی
مخل با درجه حساسیت بالا از نوع دراز
مخل منتسب تغذیه کننده از مخزن الاسرار از نوع نامرد
مخل مودب از نوع باوفا
مخل بی مار جاعل
مخل خیلی بی خود از نوع طراح
مخل مخل از نوع نامرد
همه گونه های فوق نر بوده و تنها دو مخل پرنده ماده تا به امروز کشف شده اند.
مخل ها بر اساس رتبه سازمانی به انواع دون مخل، ساده مخل، مخل تمام، مخل ارشد، سردار مخل و مخل رهبر نیز طبقه بندی می شوند.
در آینده درباره مخل ها بیش تر گفتگو خواهیم کرد.
تا بعد