ای غم ای همدم‬.‫ دست از سر دل بردار‬.
‫
ای شادی یک دم‬،‫ مرهم به دلم بگذار.
دل جای شادی ست‬،‫ از غم شده ام بیزار
.
ای غم بیرون رو این خانه به او بسپار.

با این خانه ی تنگ 
با این پاره ی سنگ
با این دل چه کنم؟ 
این آلوده ی رنگ.
دلااااااا 
‬با‫ل مرا چرا شکستی؟ 
پَر نزدی به گِل نشستی. 
پَر نزدی ….
تو دریا بودی. 
ز چه رو چون مردابی؟ 
ای دریا تا کی، 
ز نسیمی بی تابی؟

دل به دریا بزن در شبِ طوفان. 
تا به کی سر زدن بر درِ زندان؟ 
تا کِی تنهایی ……؟
برخیز و پرگشا. 
در آسمان رها. 
تا کوی ناکجا. 
کوی بی نشان
کوی آشنا

‫ای غم ای همدم‬.  دست از سر دل بردار .
ای شادی یک دم ،  مرهم به دلم بگذار.
دل جای شادی ست‬،  از غم شده ام بیزار
.
ای غم بیرون رو این خانه به او بسپار.

ای دل زین غم ها تنها غم او بگذار