خریت نه تنها علف خوردن است.

اشتباهی که تکرار می شود، انتخاب است.
نمی شود فردی که خودش را به خواب زده، بیدار کرد.
دروغ بد است. / نزول بد است. /
نمی توان بر اساس ظاهر آدم ها به درونشان پی برد.
آدم ها معمولا عوض نمی شوند. ولی ممکن است صفات مخفی شان را در شرایط خاص بروز دهند و به نظر بیاید که عوض شده اند.
برخی افراد فقط به منفعت خودشان می اندیشند و در این دوره و زمانه همگان بر کردار این گونه افراد صحه می گذارند. گویی آدمیت اصلا همین است.
افرادی که به فکر دیگران هم باشند، این روزها کمیابند و عموما احمق فرض می شوند.

فعلا همین