پرنده ها در زمستان به سمت جنوب پر می کشند.
اما یک پرنده عجیب به سمت شمال پر می کشد.
حالا بالهایش یخ کرده و نوکش به هم می خورد. تلیک تلیک.
سرش را از زور سرما بالا و پایین می برد و می گوید:

نه! خیال نکنید که برف و سرما و باد و بوران را دوست دارم.
نه!
اما بعضی وقتها بد نیست،
تنها پرنده شهر باشی!!