اگر فایل wim مربوط به سورس یک ویندوز را برای کار خاصی مانند افزودن به wds لازم دارید و در شاخه sources موجود در دیسک آن را نیافتید و فایل های swm به جای آن دیدید، مجبورید فایل های swm را با دستور زیر به wim تبدیل کنید:

imagex /ref install*.swm /check /export install.swm * install.wim /compress maximum

این دستور را باید در محیط Deployment and Imaging Tool که با نصب AIK فراهم می شود، وارد کنید. در دستور بالا فرض شده که نام فایل ها install.swm و install2.swm و … است.

توضیح:

wim: پسوند Windows Imaging Format برای تهیه image از دیسک است که توسط مایکروسافت از ویندوز ویستا به بعد معرفی شده و نمونه مورد استفاده آن در سورس های ویندوز در دیسک آن با نام install.wim  موجود است.

swm: فایل wim را برای جا دادن در دیسک هایی با ظرفیت کم می توان تکه تکه کرد که نتیجه این کار چندین فایل swm خواهد بود.

wds: قابلیت Windows Distribution System برای توزیع نصب ویندوز در شبکه استفاده می شود.