راه نو شدن را بايد دانست، وگرنه بهار كه يك فصل تكراريست.