گاهی روی هارد APFS رایانه mac به دلیل وجود Local Snapshots فضای خالی یا همان Free Space درست گزارش نمی شود که با استفاده از دستورهای زیر در ترمینال می توان این نسخه های پشتیبان محلی را از بین برده و فضای خالی را بازگرداند.

sudo tmutil listlocalsnapshots /Volumes/
sudo tmutil deletelocalsnapshots <number like ۲۰۱۸۱۰۲۰۰۹۰۷۴۴>