اولندش که هر کی …شو داشته باشه و جمع کنه و بعد از من بیاد باید بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار حق الکشف به من بده. هر کی هم … داشته باشه و جمع کنه اما بره جای دیگه مثلا لاهیجان باهاس باز هم بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار به من حق ال… بده که بخشیش می رسه به دست شیشه گر.

بقیه اش هم بعدا می گم.


نکته ۱: به جای سه نقطه هر چی دوست داشتید بگذارید. فکر کنم شما بهش می گید جیگر!
نکته ۲: چون معلوم نیس کی نفر بعدی بیاد و وجه رایج مملکت اگر تا اون موقع عوض نشده باشه و صفر هاش مالونده نشده باشه احتمالا از پهن هم کم ارزش تر شده به وجه رایج شیطان بزرگ مبالغ را اعلام کرده ام.