فعلا وقت ندارم. بنا بر این موارد زیر را داشته باشید تا بعد:

به ذکر چند نمونه اکتفا می کنم:
۱. استفاده از ((به)) به جای ((برای)): می خوای چایی بهت بریزم؟ نوشابه می خوری بهت باز کنم؟
۲. عدم استفاده از ((یا)): چایی می خوری نوشابه؟ موز می خوری سیب؟
۳. عدم استفاده از ((تر))‌ برای صفت تفضیلی: موز از همه میوه ها خوشمزه است. فلانی از همه هم کلاسی هاش زرنگه.

بدیهی است امکان ترکیب موارد بالا نیز وجود دارد: تربیز قشنگه، باکو؟ یعنی تبریز زیباتر است یا باکو؟

تا بعد