هنگام باز کردن ضدویروس ویندوز پیام با مضمون زیر نمایان می شود:

you need a new app to open windowsdefender

راه حل زدن دستور زیر در PowerShell است:

Add-AppxPackage -Register -DisableDevelopmentMode "C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\AppXManifest.xml"

عجب!