دوچرخه ام را دزد برد!

تو این سی و اندی سال ضرر مالی زیاد کرده ام. دزد هم زیاد بهم زده. اما این بار عین پسر بچه ای که دوچرخه اش را برده اند ناراحتم! پولش مهم نیست.

بگذریم! … این نیز بگذرد…