سال ٨٨ بد نبود اما تا دلتان بخواهد سال ٨٩ مزخرف و بد بود.

سال ٩٠ هم فقط ريكاوري سال ٨٩ بود.

اميدوارم سال ٩١ خوب باشد.

سال اميد بر همه مبارك.