فرق بین آدم مودب و کسی که ادای آدم مودب را در می آورد خیلی اندک است. قضیه جالبی است.
دیروز نوشته ای به دستم رسید از کسی که سال ها به نظر فردی بسیار مودب می رسید. پس از دیدار دیروز تقریبا اطمینان یافتم که در تمام این سال ها ادای یک آدم مودب را در می آورده. البته ادای آدم مودب را در آوردن باز بهتر از بی ادبی است. اما تکیه بر چنین افرادی خطرناک است. یک جایی بالاخره آن رویشان بالا می آید و والسلام!