مراقب باشید! فاصله میان بی ادبی و رک بودن کم تر از یک تار مو است.